Giới thiệu
Thông tin chung

Việc cộng tác thiết kế và sản xuất thông tin xây dựng là một quy trình dựa trên nhiệm vụ và thời gian, nó độc lập với lộ trình mua sắm hay hình thức hợp đồng được sử dụng. Mỗi nhiệm vụ cần được thực hiện theo một trình tự nhất định bởi tất cả các bên liên quan vì mục đích chung, quy trình này được gọi là “làm việc cộng tác (LVCT)”. Trong môi trường làm việc cộng tác (LVCT), các bên tham gia (teams) được yêu cầu sử dụng chung quy trình, cùng tiêu chuẩn và phương thức làm việc để đảm bảo thông tin được sản xuất ra có cùng hình thức và chất lượng. Thông tin đồng nhất cho phép nó được sử dụng và tái sử dụng mà không cần thay đổi hoặc giải thích thêm. Nếu một cá nhân hoặc tập thể nào thay đổi quy trình mà không nhận được sự đồng thuận của các bên sẽ làm cản trở việc cộng tác – cá nhân tham gia mà chỉ chú tâm vào “tiêu chuẩn của tôi” không được chấp nhận trong môi trường làm việc cộng tác. Phương pháp LVCT sẽ không làm phát sinh thêm công việc cho các bên bởi lượng thông tin yêu cầu được tạo lập là không thay đổi. Tuy nhiên, để thông tin được sản xuất và chuyển giao một cách nhất quán, bên cạnh sự hiểu
biết và thực sự tin tưởng nhau, LVCT còn đòi hỏi các bên phải tuân thủ các quy trình chung một cách cao hơn so với các phương thức trước đây. Lợi ích của cách làm này có thể liệt kê như giảm thiểu sự chậm trễ và xung đột giữa các cá nhân trong một nhóm hoặc giữa các nhóm với nhau, quản lý tốt hơn rủi ro của dự án và hiểu rõ hơn về các chi phí phát sinh.
Các nguyên tắc Tinh Gọn (LEAN) nên được áp dụng bất kỳ lúc nào và ở đâu khi có thể để làm giảm chi phí cho những công việc không liên quan đến mục tiêu tạo giá trị thặng dư cho chủ đầu tư. Ví dụ, BS 1192:2007 khuyến nghị nên tránh các hoạt động gây lãng phí như:
• Chờ đợi và tìm kiếm thông tin;
• Sản xuất quá nhiều thông tin không có chủ ý sử dụng (không biết dùng vào việc gì);
• Xử lý thông tin quá mức cần thiết (lạm dụng công nghệ); và
• Các khiếm khuyết phải sửa chữa nhiều lần do việc phối hợp kém giữa các thông tin đồ họa và phi đồ họa.
Bởi thế, để việc tạo lập thông tin được Tinh Gọn (LEAN), thông tin tạo ra phải được biết sử dụng thế nào trong tương lai. Điều này đạt được nếu ”Bắt đầu từ mục tiêu đã định trước” và xác định trước mục tiêu sử dụng của thông tin, như vậy, thông tin tạo ra sẽ được đảm bảo sử dụng và tái sử dụng cả trong quá trình thực hiện dự án lẫn trong suốt dòng đời dài của tài sản. Đây chính là mục tiêu mà tài liệu PAS 1192-2 hướng tới.
Tài liệu được dự đoán là có giá trị không chỉ cho các hoạt động thực tiễn nhỏ mà còn cho cho cả các tập đoàn đa quốc gia. Hệ quả xấu của việc quản lý thông tin yếu kém và lãng phí tài nguyên là như nhau ở mọi cấp độ dự án. Ở những điểm thích hợp trong tài liệu, chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị làm thế nào để áp dụng và triển khai các quy trình và phương pháp được mô tả ở đây cho tất cả các tổ chức

Link tải về tại đây