Chương 1: Mô hình công trình được gán thông tin

Chương 2: Những điều cơ bản về Revit Architecture

 

Chương 3: Bắt đầu một thiết kế

Chương 4: Những thành phần cơ bản của một công trình

Chương 5: Bố trí thêm những thành phần xây dựng được tải về

Chương 6: Hình chiếu của công trình

Chương 7: Sử dụng kích thước và khóa kết

 

Chương 8: Triển khai công trình

Chương 9: Chi tiết hóa và thiết kế chi tiết

Chương 10: Số liệu của công trình

Chương 11: Trình bày công trình

Theo congnghebim.vn