Ngày 21/03/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 204/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”.

Quyết định số 204/QĐ-BXD ngày 21/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Xem chi tiết tại Tệp đính kèm.