Tác giả:

  • T.J. Meehan AIA, LEED AP | Vice President of Professional Services
  • Jason Kunkel | AEC Manager

Mục đích trình bày:

  • Hiểu được dữ liệu Cobie sẽ được tạo lập ra sao thông qua mô hình Revit, và cách thức tập hợp dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả.
  • Hiểu cách tận dụng các kết nối giữa dữ liệu Cobie và hệ thống phân loại trong mô hình BIM.
  • Cách thức tạo hệ thống phân loại của riêng công ty, và áp dụng dữ liệu trực tiếp vào đối tượng mô hình Revit.
  • Hiểu cách xuất dữ liệu Cobie từ mô hình Revit.

Bố cục trình bày:

  • Giới thiệu về dữ liệu Cobie.
  • Phần Cobie mở rộng cho Revit.
  • Giới thiệu về hệ thống phân loại.