Một trong những lợi ích ngay lập tức bạn nhận được khi sử dụng Digital Twin bên trong Microsoft Excel là Tạo và Kiểm tra Dễ dàng Hóa đơn Tiến độ hoặc Báo cáo Định giá của bạn.

Công cụ cải tiến của ExcelBIM biến điều đó thành khả thi, vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một lần Thanh toán hóa đơn nào nữa!

Tất cả các tệp BIM và số lượng được tính toán bằng 3D được lưu bên trong tệp xlsx của bạn.

Tìm hiểu thêm tại www.excelbim.com