Từ điển BIM là một nỗ lực của cộng đồng nhằm thiết lập một nguồn tài nguyên đáng tin cậy và sự hiểu biết chung về các thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong Môi trường xây dựng. Từ điển BIM kết nối hàng trăm thuật ngữ với các mô tả và bản dịch đã được kiểm duyệt của chúng và hoạt động như một tài liệu tham khảo được đánh giá ngang hàng đối với các hướng dẫn và công cụ trực tuyến.

Từ điển BIM là một phần của Sáng kiến ​​BIMe (https://BIMexcellence.org/); nó có các mục tiêu sau:

  • Cung cấp bảng chú giải thuật ngữ dễ tiếp cận, dễ sử dụng cần thiết để thảo luận và thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số;
  • Cung cấp mô tả dựa trên nghiên cứu về các thuật ngữ này theo các quy tắc lựa chọn, bao gồm và từ chối rõ ràng;
  • Cung cấp bản dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới để khuyến khích – sử dụng các thuật ngữ và mô tả chung – hợp tác trên các thị trường;
  • Cung cấp tài liệu tham khảo đáng tin cậy thông qua tìm nguồn cung ứng ngang hàng (trái ngược với tìm kiếm nguồn từ cộng đồng được Wikipedia hoặc tương tự thông qua) và đánh giá ngang hàng;
  • Cung cấp tài nguyên để phát triển các Khối kiến ​​thức cấp cao hơn (ví dụ: Mục năng lực) yêu cầu một tập hợp các Mục từ điển được kết nối với nhau;
  • Cung cấp tài nguyên trực tuyến cho các trang web, blog, công cụ kỹ thuật số và tài liệu.

Khám phá bộ công cụ ở đây: https://bimdictionary.com/