BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là những tên gọi cho các vị trí công việc tại các công ty xây dựng có ứng dụng công nghệ BIM. Họ đảm đương những công việc khác nhau, tuy nhiên đều chung mục đích là xây dựng một đội ngũ nhân lực BIM hiệu quả nhất.

Bài viết xin chia sẻ một số yêu cầu công việc liên quan tới việc áp dụng BIM trong xây dựng của những người làm BIM Manager, BIM Coordinator và BIM Modeller.
BIM Manager
 • Đưa ra các mục tiêu liên quan đến việc thực hiện BIM cho công ty.
 • Hợp lý hóa và mở rộng quy trình làm việc (BIM workflows) cho công ty.
 • Lập các bản hướng dẫn thực thi BIM (BIM Guide).
 • Kiểm soát thư viện và các tiêu chuẩn dự án BIM.
 • Lên các kế hoạch thực thi BIM (BIM Execution Plan).
 • Quản lý đội ngũ nhân lực BIM (BIM team) cho công ty.
BIM Coordinator
 • Kiểm tra mô hình từ bên tư vấn và nhà thầu.
 • Kiểm soát xung đột trong mô hình BIM.
 • Chủ trì các cuộc họp BIM.
 • Quản lý và lưu trữ các mô hình BIM của dự án.
 BIM Modeller
 • Dựng mô hình kiến trúc, kết cấu.
 • Dựng mô hình cơ điện nước.
 • Dựng mô hình cơ sở hạ tầng.
 • Triển khai hồ sơ thiết kế từ mô hình BIM.
 • Kiểm soát mô hình và cập nhật thay đổi.
 • Tạo các bộ thư viện cho dự án
Ví dụ cơ cấu tổ chức của một dự án thiết kế

Sự phân cấp này trực tiếp dẫn đến việc phân chia cách đào tạo. Mặc dù ở nhiều dự án, nhiều tổ chức, việc phân cấp, tên gọi có ít nhiều khác biệt (có chỗ gọi Technician thay vì Modeller, Job Captain thay vì Coordinator…), nhưng tựu chung, về bản chất, kết cấu 3 bậc (Người thực hiện, Người điều phối, Người quản lý) được thừa nhận rộng rãi, tỏ ra hợp lý và được sử dụng phổ biến.