Giới thiệu tổng quan

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã công bố hai tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về Mô hình thông tin công trình (BIM) được ghi chú bên dưới với các mã tham chiếu tại Vương quốc Anh:

BS EN ISO 19650 – 1 Tổ chức thông tin các công việc xây dựng – Quản lý thông tin sử dụng mô hình thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc;

BS EN ISO 19650 – 2 Tổ chức thông tin các công việc xây dựng – Quản lý thông tin sử dụng Mô hình thông tin công trình – Phần 2: Giai đoạn phân phối tài sản

Hai tiêu chuẩn ISO 19650 này thay thế BS1192:2007 + A2: 2016 (nguyên tắc) và PAS1192 phần 2 (giai đoạn chuyển giao vốn). Các nguyên tắc của cả BS EN ISO 19650-1 và 2 được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn của Vương quốc Anh về quản lý thông tin bằng BIM và sẽ được nhận dạng đối với những người đã sử dụng BS 1192 và PAS 1192-2. BS EN ISO 19650 về cơ bản là quốc tế hóa mô hình UK BIM L2 và bao gồm tất cả các nguyên tắc và yêu cầu cấp cao tương tự với nội dung cụ thể của Vương quốc Anh có trong phụ lục Quốc gia

ISO 19650 đề cập đến các giai đoạn trưởng thành của quản lý thông tin tương tự và kỹ thuật số, so với ISO hiện tại hỗ trợ dựa trên cách tiếp cận hợp tác. Ở Anh, chúng tôi vẫn sẽ coi là tương đương với BIM cấp 2.

 Tại sao chúng ta chuyển sang Tiêu chuẩn BIM quốc tế

Vương quốc Anh khởi xướng việc chuyển từ sử dụng BIM cấp 2 từ tiêu chuẩn Anh sang tiêu chuẩn quốc tế từ năm 2011 và thể hiện trong “Báo cáo cho nhóm khách hàng xây dựng chính phủ – Báo cáo chiến lược BIM”. Báo cáo khuyến khích áp dụng BIM mạnh mẽ hơn trong ngành xây dựng ở Anh, đồng thời nhận ra rằng BIM sẽ phá vỡ và “thay đổi cuộc chơi” có tác động sâu sắc đến ngành xây dựng toàn cầu, hơn nữa các công nghệ BIM và quy trình BIM vượt qua khỏi biên giới quốc gia hoặc địa lý. Do đó, trong suốt quá trình phát triển chương trình BIM của Vương quốc Anh đã có sự đồng thuận ngày càng cao rằng toàn cầu hóa BIM chắc chắn sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đó, Vương quốc Anh làm việc thông qua cơ quan tiêu chuẩn BIM quốc gia [BSI], các tổ chức và mạng lưới công nghiệp và học thuật đã sử dụng bộ tiêu chuẩn hiện có của mình, vào thời điểm đó đã chứng minh hiệu quả của nó như là một công cụ hỗ trợ việc áp dụng có hệ thống, làm nền tảng để phối hợp với các quốc gia khác để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế. Tiền đề phương pháp hợp tác này là tất cả các quốc gia đều nhận được lợi ích, bao gồm cả cách tiếp cận có tính bảo mật chung đối với việc áp dụng các mô hình và công cụ giàu dữ liệu/thông tin mạnh mẽ này. Nói chung, người ta dự đoán rằng một đặc trưng như vậy cũng sẽ đặt nền móng cho một sân chơi bình đẳng cho thị trường quốc tế và thúc đẩy thương mại.

Tài liệu cụ thể của Vương quốc Anh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi

Để hỗ trợ cho việc áp dụng hai tiêu chuẩn quốc tế mới này, Tổ chức tiêu chuẩn Anh (BSI) cũng đã xuất bản phụ lục quốc gia cho BS EN ISO 19650-2 (để hỗ trợ thực hiện ở Anh và đảm bảo BIM cấp độ 2 có thể được thực hiện trong bối cảnh khung tiêu chuẩn ISO), lời nói đầu và hướng dẫn chuyển giao của Vương quốc Anh.

Phụ lục và lời nói đầu là các văn bản cung cấp thông tin liên quan và bổ sung thông tin không mẫu thuẫn với tài liệu ISO cơ sở.

Trong lời nói đầu chứa các điều khoản trong ISO 19650 liên quan đến các tài liệu khác trong bộ BIM cấp II của Anh. Phụ lục làm rõ mọi cách sử dụng cụ thể theo vùng, ngôn ngữ hoặc các quốc gia, ví dụ như các thuật ngữ tương đương của Vương quốc Anh khác với các điều khoản được sử dụng trong ISO 19650. Ví dụ ISO 19650 sử dụng thuật ngữ “yêu cầu trao đổi thông tin”, trong đó tương đương với Vương quốc Anh là “yêu cầu thông tin từ chủ đầu tư”. Phụ lục cũng bao gồm các giải thích của Vương quốc Anh cho các quy tắc đặt tên cho kho chứa dữ liệu, mã hóa trường, thuộc tính, trạng thái của kho chứa dữ liệu, và lưu trữ dự án.

Hướng dẫn chuyển đổi của Vương quốc Anh là một tài liệu được xuất bản kỹ thuật được sản xuất để giúp tất cả những người đã sử dụng BS 1192: 2007 + A2: 2016 và PAS 1192-2: 2013, như một phần trong việc áp dụng BIM Cấp 2 của họ, để chuyển sang tiêu chuẩn ISO mới  là BS EN ISO 19650-1 và BS EN ISO 19650-2. Hướng dẫn chuyển đổi không nhằm vào những người hoàn toàn mới với tiêu chuẩn quản lý thông tin này mà là những người đã làm việc trong môi trường BIM cấp 2. Một liên kết có thể được tìm thấy ở đây khi xuất bản.

Còn các tiêu chuẩn khác trong bộ BIM Cấp 2 thì sao?

Hiện tại, tất cả các tiêu chuẩn khác trong bộ BIM Cấp 2 sẽ vẫn còn và là một phần của bộ BIM Cấp 2 mới:

Đặc điểm kỹ thuật của PAS 1192-5: 2015 để mô hình hóa thông tin xây dựng có tính bảo mật, môi trường được xây dựng kỹ thuật số và quản lý tài sản thông minh.

Đặc tả PAS 1192-3: 2014 để quản lý thông tin cho giai đoạn vận hành tài sản bằng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM)

BS 1192-4: 2014 Hợp tác sản xuất thông tin. Hoàn thiện Yêu cầu trao đổi thông tin với chủ đầu tư sử dụng COBie.

BS 8536-1: 2015 Tóm tắt về thiết kế và thi công. Quy tắc thực hành quản lý cơ sở vật chất (Hạ tầng kỹ thuật)

BS 8536-2: 2016 Tóm tắt về thiết kế và thi công. Quy tắc thực hành quản lý tài sản (Cơ sở hạ tầng tuyến tính và địa lý)

Sơ đồ bên dưới khái quát các tiêu chuẩn BIM cấp 2 của Anh trong bối cảnh ISO 19650:

ISO 19650 – 1 và 2 là bước đầu tiên hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế và cả PAS1192-3 và PAS1192-5 đang trong quá trình chuyển đổi sang ISO [dự kiến xuất bản năm 2020] và sẽ trở thành:

BS EN ISO 19650-3 Tổ chức thông tin về các công việc xây dựng Quản lý thông tin bằng mô hình thông tin công trình – Phần 3: Giai đoạn vận hành của tài sản

BS EN ISO 19650-5 Tổ chức thông tin về các công việc xây dựng- Quản lý thông tin bằng mô hình thông tin công trình – Phần 5: Phương pháp bảo mật để quản lý thông tin.

Hiện tại không có kế hoạch nào để BS1192-4 trở thành một tiêu chuẩn ISO.

Vậy những thay đổi chính là gì?

Mặc dù ISO 19650 được xây dựng theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh BS1192:2007+A2:2016 và PAS 1192-2:2013, vẫn có những thay đổi cần thiết về thuật ngữ và ngôn ngữ để biến tài liệu của Anh thành tài liệu quốc tế, tuy nhiên như đã nêu trước đây, Phụ lục của Vương quốc Anh giúp dịch các mặt sau này đến các thuật ngữ cơ sở hiện có.

Ngoài thuật ngữ và ngôn ngữ, các điểm nổi bật chuyển tiếp chính được tóm tắt dưới đây:

 • Nguyên tắc thông tin vòng đời

Việc trình bày một tập hợp toàn diện các khái niệm và nguyên tắc quản lý thông tin của BS EN ISO 19650-1, để bao gồm cả các phần vận hành dự án và các phần vận hành tài sản của vòng đời tài sản. Các khái niệm và nguyên tắc này được hỗ trợ bởi các yêu cầu chi tiết về phân phối dự án trong BS EN ISO 19650-2, bao gồm các khuyến nghị tiếp theo trong Phụ lục Quốc gia Vương quốc Anh. ISO lưu ý rằng các khái niệm và nguyên tắc trong tiêu chuẩn nên được áp dụng theo cách là tỷ lệ và phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của tài sản hoặc dự án. Điều này rất phù hợp với phương pháp tiếp cận công cụ SFT BIM Grading để đảm bảo mức độ triển khai BIM trên một dự án là phù hợp.

 • Quy trình quản lý thông tin – Giai đoạn chuyển giao

Các tiêu chuẩn ISO tuân theo cách tiếp cận từng bước rất rõ ràng để làm rõ quy trình quản lý thông tin, quy trình làm việc và thủ tục từ “Vai trò bổ nhiệm quản lý thông tin của dự án, thông qua dự án [cuối giai đoạn chuyển giao].

 • Mô hình trưởng thành BIM

ISO đề cập đến các giai đoạn trưởng thành của quản lý thông tin tương tự và kỹ thuật số với ISO 19650 tiếp cận phương pháp làm việc dựa trên kho lưu trữ dữ liệu. Trong lúc đo, ở vương quốc Anh chúng tôi sẽ đẩy mạnh áp dụng ISO 19650 + với các tiêu chuẩn BIM khác theo phụ lục của Anh như mô hình trưởng thành BIM cấp độ 2.

 • Ma trận trách nhiệm

ISO cung cấp cải thiện khái niệm ma trận trách nhiệm với hai loại: một loại để phân công các hoạt động quản lý thông tin, loại còn lại để phân bổ trách nhiệm chuyển giao thông tin của dự án cho nhóm. Ma trận chuyển giao thông tin là một tập hợp cốt lõi của các phân phối thông tin, liên quan đến từng yếu tố của mô hình thông tin với trách nhiệm được giao để sản xuất mỗi phân phối cho một nhóm nhiệm vụ cụ thể. Các ma trận này cùng nhau hỗ trợ quá trình lập kế hoạch cung cấp thông tin rõ ràng hơn nhiều.

 • Mức độ thông tin cần thiết

Khái niệm rộng về mức độ cần thông tin tập trung vào các mô hình thông tin có cấu trúc kho lưu trữ tất cả thông tin cần thiết để đưa ra quyết định trong toàn bộ vòng đời của một tài sản môi trường được xây dựng. Điều này có thể được định nghĩa theo bất kỳ số liệu nào phù hợp với dự án, bao gồm mức độ thông tin và mức độ chi tiết quen thuộc trong Vương quốc Anh.

 • Môi trường dữ liệu chung

ISO đề cập đến các trạng thái CDE thay vì các khu vực CDE và sự phù hợp của vùng chứa thông tin thay vì trạng thái. Có một khái niệm phát triển hơn xung quanh việc lưu trữ thông tin với trạng thái Lưu trữ được sử dụng để lưu giữ một bản ghi đầy đủ của tất cả các kho lưu trữ dữ liệu được thay thế đã được chia sẻ và xuất bản trong quá trình quản lý thông tin. Một kho lưu trữ dự liệu ở trạng thái lưu trữ mà trước đây được công bố là một bản ghi thông tin hợp đồng tại thời điểm đó.

 • Rủi ro

ISO có các yêu cầu rõ ràng hơn để xem xét các rủi ro liên quan đến việc cung cấp thông tin kịp thời và nhu cầu thực hiện đánh giá rủi ro. Cũng cần có đội ngũ chuyển giao để phát triển một sổ đăng ký rủi ro để hỗ trợ quản lý mọi rủi ro được xác định tiềm năng.

 • Chiến lược quy mô

Thay vì phạm vi của khối lượng được liên kết với các khái niệm của chiến lược và chiến lược phân chia kho lưu trữ dữ liệu được giới thiệu.

 • Quy ước đặt tên

Việc xác định các kho lưu trữ chứa thông tin (quy ước đặt tên) trong Phụ lục quốc gia Vương quốc Anh theo BS EN ISO 19650-2 đã được điều chỉnh để đáp ứng với phản hồi của ngành kể từ khi xuất bản BS 1192 và PAS 1192-2.

 1. Các bên được chỉ định

Các tài liệu được phát triển bởi các bên được chỉ định chính và các bên được chỉ định (nhà cung cấp) được chia thành chi tiết hơn trong BS EN ISO 19650-2. Điều này là để hỗ trợ khả năng mở rộng rõ ràng hơn cho các loại dự án và cuộc hẹn khác nhau. Chúng bao gồm một kế hoạch huy động nhóm chuyển giao và đăng ký rủi ro đã lưu ý trước đó.

 • Tham khảo các bên

ISO thay đổi cách các bên liên quan (ví dụ: từ nhà tuyển dụng của người dùng trực tuyến và nhà cung cấp trực tuyến, đến người được chỉ định là nhóm bên và người được chỉ định là bên). Điều này cho phép thực hiện linh hoạt hơn trên cả kế hoạch phân phối dự án và vận hành tài sản.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Viện kiểm sát khu vực công của Scotland?

Thứ nhất, vì ISO 19650 vẫn giữ nguyên tắc tương tự như BIM cấp 2 trước ISO 19650, không có thay đổi đề xuất nào đối với Chính sách BIM của Chính phủ Scotland trong giai đoạn này.

Trong khi Nhóm chuyển giao SFT BIM hỗ trợ việc áp dụng các tiêu chuẩn mới nhất, không có ngày nào mà một công ty kiểm tra khu vực công của Scotland phải áp dụng chúng. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Nhóm phân phối BIM sẽ đề xuất cách tiếp cận theo giai đoạn sau:

Đối với các dự án đã bắt đầu lựa chọn các nhà tư vấn, nhà thiết kế hoặc nhà thầu trước ngày 1 tháng 4 năm 2019, dự án nên duy trì các tiêu chuẩn BIM hiện tại đã được chỉ định và không tìm cách áp dụng lại tiêu chuẩn ISO 19650 Phần 1 & 2.

Đối với các dự án chưa bắt đầu mua sắm của các chuyên gia tư vấn, nhà thiết kế hoặc nhà thầu sau ngày 1 tháng 4 năm 2019, các nhà thầu sẽ được khuyến khích để áp dụng ISO 19650 Phần 1 & 2 theo tỷ lệ tương ứng.

Trong khi BS1192:2007 và PAS1192-2 được thay thế bởi ISO, chúng vẫn sẽ có sẵn và có thể được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp BIM Cấp 1 và 2 cho một dự án. Tuy nhiên, nó phải cực kỳ rõ ràng trong Yêu cầu thông tin của chủ đầu tư [EIR] mà các tiêu chuẩn đang được sử dụng.

SFT sẽ cập nhật cổng thông tin BIM của họ để giúp những người cung cấp dự án BIM với những thay đổi họ cần xem xét khi chuyển sang ISO 19650. Ngoài ra, BSI sẽ xuất bản hướng dẫn chuyển đổi mới cho các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Các nhà thầu nên làm quen với các tiêu chuẩn quốc tế mới này và làm việc với các chuỗi cung ứng của họ để lên kế hoạch chuyển đổi suôn sẻ và phát triển các kế hoạch huy động đội ngũ chuyển giao và rủi ro khi đăng ký. Việc áp dụng ISO đặc biệt nên được xem xét trong bất kỳ dự án sắp tới nào có cơ hội hợp tác làm việc với chuỗi cung ứng.

Nguồn: https://bimportal.scottishfuturestrust.org.uk/page/new-international-bim-standards